Refundacja NFZ i PFRON

peruki nfz

Peruki refundowane przez NFZ – co musisz wiedzieć?

 
Polskie prawo definiuje peruki jako środek pomocniczy wspomagający leczenie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie z Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedniego dofinansowania do ich zakupu. Można z jego pomocą zakupić zarówno perukę z włosów naturalnych, jak i syntetycznych. Posiadają one w NFZ właściwy kod, który dotyczy zarówno systemów naturalnych, jak i syntetycznych, czyli – P.093.

Warto jednak wiedzieć, że każda refundacja peruki wiąże się z określonymi limitami. Niezależnie od tego, na jaki rodzaj peruki się decydujemy, wysokość świadczenia, jakie możemy uzyskać wynosi 250 zł. W związku z tym to, ile zapłacimy za perukę będzie zależało od tego, jaką wybierzemy. Jeśli będzie ona droższa niż 250 zł to konieczne będzie dopłacenie różnicy. Jest jej koszt zamknie się w 250 zł, to otrzymamy ją BEZPŁATNIE.

Jak więc to będzie wyglądało?

 
Załóżmy, że wybrana peruka kosztuje 750 zł
Uzyskujemy refundację 250 zł
Musimy dopłacić w sklepie z perukami 500 zł

Uzyskanie refundacji nie jest automatyczne. Musimy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot kosztów poniesionych na zakup peruki lub systemu uzupełnień. Nie możemy ubiegać się o kwotę wyższą niż określane przez prawo maksimum, czyli obecnie 250 zł.

Jak uzyskać refundację?

Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok, licząc od dnia wystawienie przez lekarza. Taki wniosek/ zlecenie może nam wystawić lekarz odpowiednich specjalizacji:

 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • hematologia,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • dermatologia oraz wenerologia,
 • ginekologia onkologiczna,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chirurgia dziecięca.

Wystawienie tego rodzaju wniosku może mieć miejsce, w sytuacji, gdy u pacjenta stwierdzona zostanie choroba nowotworowa bądź uwarunkowania genetyczne, które mogą wywoływać łysienie, uszkodzenie ogólnej struktury włosów, czy też ich nadmierne przerzedzanie się. Taki wniosek mogą również otrzymać pacjenci oddziałów onkologicznych po przejściu chemioterapii.

A. Zlecenia są wystawiane po 1 stycznia 2020 r. na WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555).
B. Zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM (poprzez nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego, 13 cyfrowego np. 0-21-123456789-1) – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
C. Zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia.
D. Zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

Zlecenie składa się z IV części:

I część WYSTAWIENIE ZLECENIA: część wystawiona jest przez lekarza (1-2 strona)
II część WERYFIKACJA ZLECENIA: część wystawiona zostaje przez NFZ (3 strona) – wraz z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz kodem kreskowym – w przypadku, gdy numer ten nie został automatycznie nadany wcześniej podczas wystawiania zlecenia przez lekarza. Z takim zleceniem można udać się do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
III,IV część REALIZACJA ZLECENIA U ŚWIADCZENIODAWCY ta część wniosku zostaje wystawiona w miejscu, w którym dokonujemy zakupu (4-5 strona).
Współpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ.
 

WAŻNY KOMUNIKAT!

Centrala NFZ poinforowała, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

 • Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze identyfikacyjnym zlecenia (telefonicznie, mail, SMS).
 • W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ.
 • Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/mail/fax).
 • Pacjent, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowaniu przez system e-ZWM unikalnego numeru identyfikacyjnego zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez mail).
 • Realizacja zlecenia w sklepie z perukami odbywa się po podaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego (nadawanego przez NFZ) zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia – bez wydruku papierowego.
 • Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.
 • W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

JEŚLI BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

 

Zwrot części kosztów z funduszy PFRON

Osoby, które mają problemy zdrowotne związane przede wszystkim z intensywnym wypadaniem i przerzedzaniem się włosów, jak również pacjenci oddziałów onkologicznych mają możliwość dodatkowo ubiegania się o zwrócenie części kosztów zakupu peruki ze środków PFRON. W tym wypadku jednak również konieczne jest w pierwszej kolejności pozyskanie odpowiedniego wniosku od lekarza, który później musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez NFZ.

Aby mieć możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie z PFRON konieczne jest spełnienie określonego kryterium dochodowego, oraz przedstawienie dokumentu, który będzie potwierdzeniem że choroba została zdiagnozowana lub uzyskano odpowiedni stopień niepełnosprawności.

W kwestii osiąganych zarobków, to o środki wspomagające leczenie możemy wnioskować, jeżeli dochód, który podzielimy przez ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w kwartale, który poprzedza ten, w którym składamy wniosek nie przekracza 50% wynagrodzenia dla członków wspólnych gospodarstw domowych oraz 65% dla osób, które żyją samotnie.

Jeśli spełniamy warunki dochodowe oraz zgromadzimy komplet niezbędnych dokumentów, możemy dokonać złożenia wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub też jednostce zbliżonej profilowo, która zajmuje się zarządzaniem oraz przyznawaniem środków pochodzących z funduszy PFRON. Powinna to być placówka znajdująca się bezpośrednio w naszym miejscu zamieszkania lub w jego sąsiedztwie.

Jaką sumę procentowo zwrotu można uzyskać na środki wspomagające leczenie?

Nawet do 100% wkładu własnego, jeśli nie dojdzie do przekroczenia limitu, który określają przepisy prawa. Możliwe jest również uzyskanie do 150% tegoż limitu, gdy ponieśliśmy wyższe koszty zakupu środków wspomagających leczenie.

Zdarzają się sytuacje, gdy nie ma możliwości przyznania refundacji. Ma to miejsce, jeśli w ostatnich trzech latach korzystaliśmy ze środków PFRON, jak również w sytuacji, gdy mamy określone zaległości względem funduszu PFRON. Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie refundacji, to pacjent musi samodzielnie pokryć koszty zakupu odpowiednich środków wspomagających leczenie, wymienić wybrane produkty na tańsze lub starać się o wsparcie z organizacji pozarządowych lub stowarzyszeń non-profit.

Kryteria, zasady oraz limity finansowe, które dotyczą refundacji z funduszy PFRON regulowane są rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które obowiązuje od 25 czerwca 2002 roku.

Podane powyżej informacje mają charakter informacyjny, a wszelkie zasady, kryteria i limity w PFRON mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe wymogi znajdują się na stronie: pfron.org.pl

SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKUPU PERUK NA RATY